Akty prawne

Home

Zagadnienia związane z uprawianiem turystyki wodnej regulują liczne akty prawne. Zmiany jakie w nich zaszły w okresie kilku ostatnich lat, doprowadziły do zupełnie nowej sytuacji prawnej.

Znajomość podstawowych założeń tego systemu jest niezbędna nie tylko dla osób ubiegających się o nowe dokumenty kwalifikacyjne (patenty), ale również dla wszystkich użytkowników jachtów rekreacyjnych, niezależnie od tego jakie kwalifikacje są od nich wymagane.

 

 
 W dziale tym zapoznać się będzie można z zestawieniem najważniejszych aktów prawnych determinujących uprawianie turystyki wodnej (m.in. żeglarstwa i motorowodniactwa) obowiązujących na świecie, w Unii Europejskiej, oraz w Polsce (wraz z komentarzami).    

 

nazwa aktu prawnego treść komentarz-uwagi

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857); zmieniająca Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.):

 

Podstawowy i najważniejszy akt prawny regulujący zasady korzystania z rekreacji żeglarskiej i motorowodnej, określa m.in. zakres tzw. "bezpatencia", czyli braku wymagalności posiadania patentu przez prowadzącego jacht żaglowy o długości kadłuba do 7,5 m lub jacht motorowy o mocy silnika do 10 kW. Zapowiada akty wykonawcze mające regulować m.in. zakres uprawnień żeglarskich i motorowodnych, organizację i przeprowadzanie egzaminów, w tym wprowadza termin podmiotu upoważnionego w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460):   Wprowadza nową siatkę patentów żeglarskich i motorowodnych, przedstawia zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym skład komisji egzaminacyjnej, wymagania stawiane jej członkom. Określone zostały też wymagane zakresy wiedzy i umiejętności, jak i formy egzaminów na poszczególne patenty i licencje. 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu (Dz.U. z 2013 r., poz. 602):   Wprowadza ustalenia szczegółowych warunków uzyskania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa , oraz warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu, potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 1366): Określa warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej, wyposażenia w środki bezpieczeństwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym lub w liczbie osób na pokładzie jachtu. Wprowadza odpowiedzialność prowadzącego jacht za bezpieczeństwo (obowiązek sprawdzenia stanu technicznego jachtu jego i wyposażenia, zapoznania załogi z zasadami użytkowania środków bezpieczeństwa, bezpiecznego zachowania i poruszania się po statku).
Ponadto wprowadza obowiązek zapewnienia podczas żeglugi ciągłej obserwacji akwenu, warunków pogodowych i nawigacyjnych, założenia przez osobę nieumiejącą pływać kamizelki ratunkowej lub środka asekuracyjnego.
Wprowadza również obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imprezy, w tym szkolenia żeglarskiego lub egzaminu.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz.U. Z 2012 r. nr , poz. 326):

Wprowadza zasady związane z uprawianiem turystyki wodnej na wodach morskich, regulacje zasady bezpiecznej żeglugi, obowiązkowego wyposażenia jachtów, jak i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa na jachtach rekreacyjnych.

Określa zasady prowadzenia bezpiecznej żeglugi na jachtach morskich w zależności od ich długości oraz rejonu pływania - zdefiniowanie rejonów pływań (rejon T, rejon 1, rejon 2, rejon 3, rejon 4). Określa wymagania bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego, wyposażenie jachtu morskiego o długości do 24 m i osobno jachtu powyżej 24 m (środki ratunkowe, sprzęt sygnałowy i nawigacyjny, urządzenia radiokomunikacyjne, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie jachtu). Określa wytyczne w sprawie rozkładów alarmowych na jachtach morskich, w tym wytyczne w sprawie opracowywania planów ochrony pożarowej jachtów morskich.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r.): Określa ono przepisy żeglugowe normujące szczegółowy sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych, sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych, wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz.U. z 2004 r. nr 258, poz. 2584):

Akt prawny wprowadzający do Polskich Norm (PN) elementy zharmonizowanych Norm Europejskich (UE), na podstawie wytycznych zawartych w Dyrektywie 94/25/WE. Zasady bezpiecznego użytkowania łodzi żaglowych i motorowych, ich wyposażenia, instalacji, ochrony środowiska naturalnego. Zasady odpowiedzialności użytkownika jachtu, treści tabliczek informacyjnych i instrukcji obsługi, wprowadzenie kategorii projektowych jachtu (kategoria: A, B, C, D).

Zasady zabezpieczania i zachowania się osób przebywających na jachcie, budowy jachtu i stateczności kadłuba, zagrożenia pożarem lub wybuchem, korzystania z instalacji, bezpiecznej obsługi i eksploatacji jachtu, podejmowania człowieka z wody, zasad opróżniania toalet i zbiorników retencyjnych, zasad cumowania i stawania na kotwicy, transportu jachtu na przyczepie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: